Czuwaj! Witamy na Dorobku szkoły drużyny Sendleraków…

Czuwaj! Witamy na Do…

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  Tym razem gościliśmy na nietypowej  zbiórce  Sendlerowskiego szczepu.  Po odtrąbieniu sukcesów w cztery świata…

Czuwaj! Witamy na Do…
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończeni…

Dziś w Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler pożegnaliśmy naszych wspaniałych trzecioklasistów oraz klasy II. Nie obyło się bez wzruszeń,…

Uroczyste zakończeni…
DRZEWKA ABSOLWENTÓW

DRZEWKA ABSOLWENTÓW

Tradycją gimnazjum jest sadzenie drzewek przez uczniów trzecich klas, którzy już za kilka chwil opuszczą nasze mury. Wbrew pozorom, absolwenci…

DRZEWKA ABSOLWENTÓW
PreviousNext
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Plan pracy | Dodano: 2 marca, 2011

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


PEDAGOG SZKOLNY W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO


Najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a także Rozporządzenie MENiS z dn.31.01.2003r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.


Z wyżej wymienionych Rozporządzeń wynikają następujące zadania:

1. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności,

- z niedostosowania społecznego,

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- ze szczególnych uzdolnień,

- ze specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeń komunikacji językowej,

- z choroby przewlekłej,

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

- traumatycznych niepowodzeń edukacyjnych,

- edukacyjnych zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, edukacyjnego tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


2. Określenie form i sposobów udzielania wsparcia uczniom ( w tym uczniom wybitnie uzdolnionym) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.


3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programów: wychowawczego i profilaktycznego szkoły.


4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


5. Organizowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, rodziców

i wychowawców.


6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


7. Organizowanie pomocy polegającej na wsparciu rodziców i nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.


Powyższe zadania wyznaczyły szczegółowy plan działań pedagoga szkolnego

w Gimnazjum nr 2:


 • Diagnoza środowiska szkolnego w celu wyłonienia uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemami szkolnymi:

- rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi i PCPR, kuratorami,

- wypełnianie ankiet przez wychowawców,

- wywiady w środowisku lokalnym,

- prowadzenie ewidencji zdarzeń itd.,

- obserwacja uczniów w szkole,

- przegląd dokumentacji szkolnej.

 • Egzekwowanie realizowania obowiązku szkolnego przez uczniów:

- sprawdzanie obecności w dzienniku szkolnym,

- odbieranie zgłoszeń o nieobecnościach od nauczycieli,

- informowanie rodziców ( na bieżąco ) o nieobecnościach dziecka w szkole,

- współpraca z wychowawcami i konsultacje wspólnie podejmowanych działań ( na bieżąco),

- rozmowy z uczniami wagarującymi o konsekwencjach, także w obecności rodzica i wychowawcy,

- powiadomienie policji ( w indywidualnych przypadkach ), prośba

o współpracę,

- zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny ( w sytuacji wyczerpania wszystkich zabiegów wychowawczych zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec wagarowiczów,

- kierowanie na drogę egzekucyjną ( w skrajnych przypadkach).

 • Diagnoza zagrożeń ucznia w szkole oraz rozważania nad problemami wychowawczo-dydaktycznymi na zespole wychowawczym.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych:

- wnioskowanie na prośbę rodziców o przeprowadzenie badań w PPP,

- agitowanie do korzystania z kół wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej,

- zapoznawanie uczniów z technikami skutecznego uczenia się,

- stosowanie przez nauczycieli indywidualizacji pracy z uczniem

wg wskazań PPP.

 • Aktywne utrzymywanie współpracy z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i społecznych:

- Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień,

- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Stowarzyszenie „Szansa”,

- Komenda Powiatowa Policji,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Podnoszenie wiedzy rodziców – prelekcje, udział w kampaniach np.:

Postaw na rodzinę, spotkania z psychologami, terapeutami na temat zagrożeń

współczesnej młodzieży, dzielenie się wiedzą na temat aktualności

wychowawczych ( omawianie wyników ankiet), prezentacje multimedialne.

 • Działanie na rzecz zdrowia: profilaktyka HIV i AIDS, Trzymaj formę.

 • Badania ankietowe:

- diagnoza bezpieczeństwa w szkole,

- sondaże diagnostyczne, np.: używki,

- ankieta porównawcza dotycząca zaspokojenia potrzeb psychicznych

uczniów u progu kariery szkolnej i przed jej zakończeniem.

 • Doradztwo zawodowe:

- spotkania z doradcą zawodowym,

- układanie indywidualnej ścieżki zawodowej,

- konsultacje z uczniami i rodzicami,

- wypełnianie dokumentacji,

- odwiedziny szkół ponadgimnazjalnych.

 • Działania profilaktyczne:

- tworzenie i ewaluacja programu profilaktycznego,

- organizowanie spektakli profilaktycznych na terenie szkoły,

- warsztaty profilaktyczne – tematyka: prawa człowieka, substancje

chemiczne: alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy, lekarstwa,

- udział w kampaniach ogólnopolskich tj. Zachowaj trzeźwy umysł, Rzuć

palenie razem z nami, Dzień bez papierosa, Bezpieczna szkoła.

 • Praca z klasami:

- warsztaty integracyjne,

- zajęcia z umiejętności społecznych,

- uczniowska kindersztuba,

- prelekcje, filmy, nagrania,

- spotkania z kuratorem, socjoterapeutą, psychologiem.

 • Wspieranie inicjatyw uczniowskich.

 • Organizowanie pomocy na rzecz innych, np.: powodzian, dzieci chorych.

 • Aktywizowanie uczniów w tworzeniu atmosfery szkoły: Ranking klasy z klasą, Prezentacje klas, akcje w których udział bierze cała społeczność szkolna.

 • Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna:

- monitorowanie postępów ucznia,

- na bieżąco rozwiązywanie problemów ucznia (uczniów),

- wyciszanie napięć psychicznych,

- wsparcie i pomoc w trudnościach uwarunkowanych sytuacja domową,

- pomoc w organizowaniu pomocy w nauce.

 • Poszerzanie wiedzy zawodowej- doskonalenie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne,

 • Organizowanie pomocy rzeczowej dla uczniów najbardziej potrzebujących takiego wsparcia.

 • Aktualizowanie strony internetowej.

 • Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

 • Wypełnianie zadań wynikających z bieżących sytuacji szkolnych.