Zawodowe drogowskazy

Zawodowe drogowskazy

Gratulacje od samego Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka odebrał Filip Kordacki z klasy 3Gb . W II edycji konkursu zawodoznawczego „Zawodowe…

Zawodowe drogowskazy
GIM TV walentynkowo na crossie

GIM TV walentynkowo …

Sobotę 10 lutego nasza Sekcja Filmowa spędziła aktywnie, walentynkowo i bardzo crossowo. Już kolejny raz podążaliśmy z kamerami na zaproszenie…

GIM TV walentynkowo …
Strzelecki sukces

Strzelecki sukces

W 10 lutego 2018 odbył się IV Turniej Strzelecki im. Romualda Traugutta szkół średnich w Głogowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny…

Strzelecki sukces
PreviousNext
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Plan pracy | Dodano: 2 marca, 2011

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


PEDAGOG SZKOLNY W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO


Najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a także Rozporządzenie MENiS z dn.31.01.2003r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.


Z wyżej wymienionych Rozporządzeń wynikają następujące zadania:

1. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności,

- z niedostosowania społecznego,

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- ze szczególnych uzdolnień,

- ze specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeń komunikacji językowej,

- z choroby przewlekłej,

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

- traumatycznych niepowodzeń edukacyjnych,

- edukacyjnych zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, edukacyjnego tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


2. Określenie form i sposobów udzielania wsparcia uczniom ( w tym uczniom wybitnie uzdolnionym) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.


3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczo – profilaktycznych wynikających z programów: wychowawczego i profilaktycznego szkoły.


4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


5. Organizowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, rodziców

i wychowawców.


6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


7. Organizowanie pomocy polegającej na wsparciu rodziców i nauczycieli

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.


Powyższe zadania wyznaczyły szczegółowy plan działań pedagoga szkolnego

w Gimnazjum nr 2:


 • Diagnoza środowiska szkolnego w celu wyłonienia uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i z problemami szkolnymi:

- rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi i PCPR, kuratorami,

- wypełnianie ankiet przez wychowawców,

- wywiady w środowisku lokalnym,

- prowadzenie ewidencji zdarzeń itd.,

- obserwacja uczniów w szkole,

- przegląd dokumentacji szkolnej.

 • Egzekwowanie realizowania obowiązku szkolnego przez uczniów:

- sprawdzanie obecności w dzienniku szkolnym,

- odbieranie zgłoszeń o nieobecnościach od nauczycieli,

- informowanie rodziców ( na bieżąco ) o nieobecnościach dziecka w szkole,

- współpraca z wychowawcami i konsultacje wspólnie podejmowanych działań ( na bieżąco),

- rozmowy z uczniami wagarującymi o konsekwencjach, także w obecności rodzica i wychowawcy,

- powiadomienie policji ( w indywidualnych przypadkach ), prośba

o współpracę,

- zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny ( w sytuacji wyczerpania wszystkich zabiegów wychowawczych zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec wagarowiczów,

- kierowanie na drogę egzekucyjną ( w skrajnych przypadkach).

 • Diagnoza zagrożeń ucznia w szkole oraz rozważania nad problemami wychowawczo-dydaktycznymi na zespole wychowawczym.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych:

- wnioskowanie na prośbę rodziców o przeprowadzenie badań w PPP,

- agitowanie do korzystania z kół wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej,

- zapoznawanie uczniów z technikami skutecznego uczenia się,

- stosowanie przez nauczycieli indywidualizacji pracy z uczniem

wg wskazań PPP.

 • Aktywne utrzymywanie współpracy z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i społecznych:

- Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień,

- Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Stowarzyszenie „Szansa”,

- Komenda Powiatowa Policji,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 • Podnoszenie wiedzy rodziców – prelekcje, udział w kampaniach np.:

Postaw na rodzinę, spotkania z psychologami, terapeutami na temat zagrożeń

współczesnej młodzieży, dzielenie się wiedzą na temat aktualności

wychowawczych ( omawianie wyników ankiet), prezentacje multimedialne.

 • Działanie na rzecz zdrowia: profilaktyka HIV i AIDS, Trzymaj formę.

 • Badania ankietowe:

- diagnoza bezpieczeństwa w szkole,

- sondaże diagnostyczne, np.: używki,

- ankieta porównawcza dotycząca zaspokojenia potrzeb psychicznych

uczniów u progu kariery szkolnej i przed jej zakończeniem.

 • Doradztwo zawodowe:

- spotkania z doradcą zawodowym,

- układanie indywidualnej ścieżki zawodowej,

- konsultacje z uczniami i rodzicami,

- wypełnianie dokumentacji,

- odwiedziny szkół ponadgimnazjalnych.

 • Działania profilaktyczne:

- tworzenie i ewaluacja programu profilaktycznego,

- organizowanie spektakli profilaktycznych na terenie szkoły,

- warsztaty profilaktyczne – tematyka: prawa człowieka, substancje

chemiczne: alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy, lekarstwa,

- udział w kampaniach ogólnopolskich tj. Zachowaj trzeźwy umysł, Rzuć

palenie razem z nami, Dzień bez papierosa, Bezpieczna szkoła.

 • Praca z klasami:

- warsztaty integracyjne,

- zajęcia z umiejętności społecznych,

- uczniowska kindersztuba,

- prelekcje, filmy, nagrania,

- spotkania z kuratorem, socjoterapeutą, psychologiem.

 • Wspieranie inicjatyw uczniowskich.

 • Organizowanie pomocy na rzecz innych, np.: powodzian, dzieci chorych.

 • Aktywizowanie uczniów w tworzeniu atmosfery szkoły: Ranking klasy z klasą, Prezentacje klas, akcje w których udział bierze cała społeczność szkolna.

 • Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna:

- monitorowanie postępów ucznia,

- na bieżąco rozwiązywanie problemów ucznia (uczniów),

- wyciszanie napięć psychicznych,

- wsparcie i pomoc w trudnościach uwarunkowanych sytuacja domową,

- pomoc w organizowaniu pomocy w nauce.

 • Poszerzanie wiedzy zawodowej- doskonalenie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne,

 • Organizowanie pomocy rzeczowej dla uczniów najbardziej potrzebujących takiego wsparcia.

 • Aktualizowanie strony internetowej.

 • Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

 • Wypełnianie zadań wynikających z bieżących sytuacji szkolnych.