Czuwaj! Witamy na Dorobku szkoły drużyny Sendleraków…

Czuwaj! Witamy na Do…

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań.  Tym razem gościliśmy na nietypowej  zbiórce  Sendlerowskiego szczepu.  Po odtrąbieniu sukcesów w cztery świata…

Czuwaj! Witamy na Do…
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończeni…

Dziś w Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler pożegnaliśmy naszych wspaniałych trzecioklasistów oraz klasy II. Nie obyło się bez wzruszeń,…

Uroczyste zakończeni…
DRZEWKA ABSOLWENTÓW

DRZEWKA ABSOLWENTÓW

Tradycją gimnazjum jest sadzenie drzewek przez uczniów trzecich klas, którzy już za kilka chwil opuszczą nasze mury. Wbrew pozorom, absolwenci…

DRZEWKA ABSOLWENTÓW
PreviousNext
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Wykaz podręczników | Dodano: 4 lutego, 2011

Nowy wykaz podręczników do klas I-III Gimnazjum – rok szkolny 2016/2017      

                                                 Uwaga !

Uczniów klas pierwszych prosimy o wstrzymanie się z kupnem podręczników do języków obcych. Konkretnych informacji co do języka obcego w danej grupie podadzą nauczyciele prowadzący lekcje we wrześniu.

 

 

Wykaz podręczników do pobrania:

   wykaz podręczników do klasy I (do pobrania w pliku PDF)

   wykaz podręczników do klasy II (do pobrania w pliku PDF)

   wykaz podręczników do klasy III (do pobrania w pliku PDF)

UWAGA!!!!! do wykazu klas III  dodano ćwiczenia:

Mit Links! 3. Ćwiczenia (do wersji wieloletniej)

Birgit Sekulski, Elżbieta Kręciejewska, Cezary Michał Serzysko

ISBN:9788378824282 , rok wydania 2016, wydawnictwo WSiP, Stron: 88, Format: 21.0×30.0 cm

 

Szkolny regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Postępowanie w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie gimnazjów realizujących kształcenie ogólne reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811).

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:
 2. a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 4. c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 5. Każdy uczeń oraz jego rodzic/opiekun zobowiązany jest do zaznajomienia się
  z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 6. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 7. Ewidencja podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę ze środków dotacji dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

 

 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów edukacyjnych

 

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 3. a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 4. b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 5. c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 6. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 7. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później. 5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września (w miarę dostępności podręczników).
 8. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija 20 czerwca
 9. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 10. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
 11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 3. Uczeń/rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 5. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 6. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).

 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu 100% kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 3. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.
 5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 6. W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę sądową.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Do niniejszego Regulaminu dołącza się następujące dokumenty (załączniki):
 4. a) Załącznik nr 1: Protokół przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych
 5. b) Załącznik nr 2: Potwierdzenie wypożyczenia podręczników i odbioru materiałów edukacyjnych
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 

Załącznik nr 1

Protokół przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych

W roku szkolnym 20……./………

 1. Podręcznik: ……………………………………………………………………………………………………………..

                           autor, tytuł

 1. Ćwiczenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

                                       autor, tytuł

Klasa: ……………………………….

Lp.

Nazwisko i imię

Nr inw. podręcznika

Podpis ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydał: ……………………………………………………………………….

                        data, podpis

 

Odebrał: ……………………………………………………………………

                               data, podpis

 

 

Załącznik nr 2

 

Potwierdzenie wypożyczenia podręczników i odbioru materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 20…./…..

Imię i nazwisko ucznia, klasa:

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Lp.

Tytuł podręcznika

Tytuł materiałów edukacyjnych

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

 

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia „Szkolnego regulaminu korzystania przez uczniów
z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych”. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone córce/synowi podręczniki będące własnością Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler w Głogowie.

 

 

……………………………………………………………………………………………

data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; Art.22ak ( Dz. U. z 2014 r nr 8, poz. 811)

 

Szkolny regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych- do pobrania w pliku PDF